El nostre compromís cap a unes activitats aquàtiques educatives

compromis1Tradicionalment l’activitat aquàtica perseguia primerament l’autonomia a l’aigua per, a continuació, treballar la tècnica dels diferents estils. Es passava directament d’un plantejament utilitari a un plantejament competitiu esportiu: de l’aprenentatge per a la supervivència en el medi aquàtic a una activitat basada en models tancats i estereotipats de moviment (crol, esquena, braça i papallona).

Així, el que més interessava era l’objectiu final, poc interessava el procés que es seguia o la metodologia que s’emprava. Des dels inicis de la Piscina Municipal vàrem voler allunyar-nos d’aquest plantejament que s’havia fet servir durant tants anys, vàrem voler apropar-nos a un plantejament més educatiu. La tendència actual en les activitats aquàtiques ens demostra que anàvem pel bon camí. La nostra intenció és continuar en aquesta línia i per això fem un pas endavant, tot prenent un seguit de compromisos amb tots vosaltres. A continuació us detallem una sèrie d’aspectes que ens comprometem a complir i a continuar-hi treballant per millorar la línia educativa de les nostres activitats aquàtiques.

compromis1

1. Els programes
 • Cada programa tindrà especificats per escrit els objectius que es volen assolir i els continguts que es treballaran.
 • Tots els monitors i monitores coneixeran aquest programa i el desenvoluparan tenint en compte les pautes que s’exposen en aquest article i les característiques del grup.
 • Tots els programes tindran en compte tant objectius físics o psicomotrius, com socials, afectius o actitudinals.

2. Les activitats
 • Plantejarem activitats obertes i àmplies que presentin variants per als diversos nivells que hi pugui haver en un grup.
 • Sobretot en infants i joves, el joc motor i l’activitat lúdica tindrà un paper fonamental per assolir els objectius del programa.
 • Les activitats proposades hauran estat preparades prèviament i seguiran una progressió lògica i coherent. Volem fugir de la improvisació, encara que evidentment caldrà fer les adaptacions oportunes segons l’evolució de la sessió.

3. El material
 • Amb la utilització del material procurarem en tot moment afavorir l’aprenentatge i la motivació. Serà un element que facilitarà l’exploració i que fomentarà la creativitat.
 • El material estarà supeditat als objectius del programa, mai es programaran les sessions en funció del material existent sinó de les intencions educatives del professorat.
 • No abusarem del material de flotació total (cinturons, flotadors...) per no crear dependència i per no limitar la llibertat de moviments. Disposant d’una piscina poc profunda aquest material no es fa imprescindible.

4. L’espai
 • L’espai utilitzat estarà adaptat a les característiques del grup i als objectius de l’activitat proposada.
 • Modificarem la disposició espacial al llarg del programa per possibilitar l’experimentació, incrementar la motivació i evitar l’avorriment. Aconseguirem una més gran varietat de conductes motrius. Evitarem treballar sempre longitudinalment, com és tradició en la natació.
 • L’espai estarà limitat i senyalitzat per qüestions organitzatives i de seguretat.

5. La sessió
 • La part inicial de la sessió buscarà la predisposició dels alumnes, crear un clima òptim de treball. En aquesta part també es durà a terme un control de l’assistència i s’incidirà en hàbits higiènics propis de l’activitat. També s’aprofitarà, sobretot amb els adults, per informar els alumnes dels objectius de la sessió.
 • La part principal de la sessió presentarà les tasques que ens permetin complir els objectius proposats d’una forma coherent i progressiva.
 • La part final presentarà unes activitats amb un intensitat més baixa o bé que ofereixin als alumnes un bon record de la pràctica. També s’aprofitarà per avaluar amb els alumnes el treball realitzat, potenciar els hàbits de salut i de comportament... No adoptarem sistemàticament la comoditat dels 5 minuts lliures al final de la classe.

6. Avaluació:
 • L’avaluació serà un procés continuat que estarà format per l’avaluació inicial, la formativa i la final.
 • Aquest procés tindrà un caràcter educatiu i es farà a través de l’observació d’activitats habituals i col·lectives.
 • A través de l’avaluació inicial s’observarà el nivell inicial de l’alumne abans de començar el procés d’aprenentatge. Servirà per adequar el programa al grup en qüestió i marcar les línies metodològiques a seguir.

Amb l’avaluació formativa s’observarà el treball diari de l'alumne a classe i la seva progressió. Servirà per obtenir informació sobre el procés d’aprenentatge i modificar certs aspectes, en el cas que sigui necessari.

L’avaluació final tindrà com a objectiu valorar el procés realitzat per l’alumne vers els objectius proposats.

compromis2
7. El temps de pràctica
 • Buscarem un temps de pràctica elevat. Depenent del nivell del grup, de l’edat, del número d’alumnes... es procurarà reduir les esperes innecessàries, evitant llargues cues i explicacions llargues.
 • Proposarem activitats dinàmiques i col·lectives.
 • Respectarem estrictament els horaris de les activitats.

8. La seguretat
 • Cada monitor o monitora vetllarà en tot moment per la seguretat dels alumnes del seu grup.
 • No donarem mai l’esquena al grup, no l’abandonarem per cap motiu i mantindrem sempre un nivell alt d’atenció.
 • Hi haurà un control del grup abans, durant i després de l’activitat, també a l’entrada i sortida dels alumnes dels vestidors.

9. La informació
 • Es buscaran els millors mètodes d’informació per a cada grup amb l’objectiu que la informació sigui curta i significativa.
 • S’evitaran explicacions llargues i avorrides.
 • Se n'adaptarà el contingut i la forma a les característiques del grup.

10. L’actuació del monitor o monitora
 • Es fomentarà la relació de grup i els valors positius. Es durà a terme una actuació a tres nivells: psicomotriu, cognitiu i actitudinal. Així, l’acció educativa dels nostres monitors serà respectuosa i no discriminatòria, considerant sempre que són un model a seguir per a molts dels joves alumnes.
 • S’evitaran els contactes bruscos amb el medi aquàtic que podrien provocar una resposta negativa i nivells d’ansietat elevats. Considerarem l’afectivitat com a la millor eina contra la por. Per tant, la implicació del monitor o monitora dins l’aigua serà vital en tots els grups que afrontin l’aprenentatge. D’aquesta manera volem inspirar confiança i seguretat per facilitar l’adaptació al medi.
 • Es fomentarà la creativitat dels participants a través del domini adequat dels estils d’ensenyament.

Equip tècnic del PME

Escriure un comentari

Códi de seguretat
Actualitzar